ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู
รหัสทัวร์ : UTR201598
ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : เม.ย.-ก.ย.2567
Code : BT-JAI32_FD
เริ่มต้น 18,999.-
ทัวร์แคชเมียร์ โซนามาร์ค กุลมาร์ค ลาดักห์ คาร์กิล
รหัสทัวร์ : UTR201530
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินอินดิโกแอร์เวย์ (6E)
รวมอาหาร : 13 มื้อ
เดินทาง : ก.ย.- ต.ค. 2567
CODE : ZGSXR-24026E
เริ่มต้น 29,990.-
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ศรีนาคา นั่งกระเช้าลอยฟ้า
รหัสทัวร์ : UTR201414
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
การเดินทาง :สายการบินอินดิโกแอร์เวย์ (6E)
รวมอาหาร : 11 มื้อ
เดินทาง : กันยายน - พฤศจิกายน 2567
CODE : SXR10
เริ่มต้น 29,999.-
ทัวร์อินเดีย เดลี ชัยปุระ อัครา ประตูมาริกา
รหัสทัวร์ : UTR201435
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินอินดิโกแอร์เวย์ (6E)
รวมอาหาร :10 มื้อ
เดินทาง : เมษายน - ตุลาคม 2567
CODE : ZGDEL-24016E
เริ่มต้น 21,999.-
ทัวร์อินเดีย เดลี ชัยปุระ อัครา
รหัสทัวร์ : UTR201397
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทย (TG)
รวมอาหาร : 11 มื้อ
เดินทาง : พ.ค.-ส.ค.2567
CODE : BT-DEL28_TG
เริ่มต้น 27,999.-